ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ»

oebelogo250x250

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη στην οποία συνεδριάζει αποκλειστικά και μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Γενικές Συνελεύσεις. Το σωματείο έχει ως διεύθυνση, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το γραφείο του εκάστοτε Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα του, έως ότου αποκτήσει ιδιόκτητη στέγη.

ΣΚΟΠΟΙ του Σωματείου είναι:
α) Η εν γένει προαγωγή της ορθοδοντικής επιστήμης.
β) Η επιστημονική και επαγγελματική προβολή και κατοχύρωση των μελών του με κάθε νόμιμο τρόπο.
Τα ΜΕΣΑ που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των παραπάνω σκοπών του είναι κυρίως:
α) Η μελέτη και η έρευνα των επιστημονικών προβλημάτων της ορθοδοντικής επιστήμης.
β) Η συστηματική παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων της ορθοδοντικής επιστήμης και η ανελλιπής ενημέρωση των μελών του περί αυτών.
γ) Η ενημέρωση γενικά των οδοντιάτρων με διαλέξεις, επιδείξεις, δημοσιεύσεις κ.λ.π. σε θέματα κοινά με την οδοντιατρική επιστήμη.
δ) Η διαφώτιση του κοινού με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο για τους σκοπούς, την αξία, την κοινωνική προσφορά και τις δυνατότητες της ορθοδοντικής επιστήμης.

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίκουρα και επίτιμα.
ΤΑΚΤΙΚΑ είναι καταρχήν όλα τα ιδρυτικά μέλη.
Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν, επίσης, οδοντίατροι, που κατέχουν τον τίτλο ειδικότητος ορθοδοντικού στην Ελλάδα.
ΕΠΙΚΟΥΡΑ μέλη μπορούν να εγγραφούν οδοντίατροι που βρίσκονται στο στάδιο της ειδίκευσής τους στην ορθοδοντική σε ανεγνωρισμένο κέντρο της Ελλάδος ή του εξωτερικού ή την έχουν περατώσει, αλλά δεν έχουν ακόμη αποκτήσει τον τίτλο ειδικότητος ορθοδοντικού στην Ελλάδα.
Η εγγραφή των μελών όλων των ανωτέρω κατηγοριών, γίνεται μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που προσυπογράφεται από δύο άλλα τακτικά μέλη και υποβάλλεται στο Δ.Σ. μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, που απαιτεί η κατηγορία στην οποία ζητάται η εγγραφή.
ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριτοι επιστήμονες, ημεδαποί ή αλλοδαποί, με ανεγνωρισμένη συμβολή στη ορθοδοντική επιστήμη ή στο σωματείο.
Ο τύπος του τίτλου που απονέμεται στα επίτιμα μέλη καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου.

ΠΟΡΟΙ του σωματείου είναι:
1. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών. Κάθε μέλος του σωματείου εκτός από τα επίτιμα, υποχρεούται να καταβάλει στο ταμείο του σωματείου ως δικαίωμα εγγραφής δραχμές 10.000 (δέκα χιλιάδες) και ως ετήσια συνδρομή δραχμές 10.000 (δέκα χιλιάδες). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αυξομειώνει τα ποσά αυτά ανάλογα με τις ανάγκες του σωματείου. Σε περίπτωση διαφωνίας η τελική έγκριση δίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
2. Οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών.
3. Κάθε είδους προσφορά, δωρεά ή επιχορήγηση μελών ή μη.
ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου όσοι προσέφεραν στο σωματείο κινητή ή ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 500.000 (πεντακοσίων χιλιάδων) δραχμών.
ΔΩΡΗΤΕΣ όσοι προέβησαν σε δωρεά υπέρ του σωματείου άνω των δραχμών 100.000 (εκατό χιλιάδων).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη έχουν δικαίωμα και υποχρέωση:
1. Να μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και στις συγκεντρώσεις του σωματείου παίρνοντας μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, καθώς και στις διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου.
2. Να εκλέγουν διοικητικά όργανα του σωματείου και να εκλέγονται σ' αυτό.
3. Να πληρώνουν τακτικά τις εισφορές και τις συνδρομές τους προς το σωματείο.
4. Να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του σωματείου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς.
5. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και από τα άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων, να ζητούν και να λαμβάνουν αντίγραφα των πρακτικών αυτών και άλλων εγγράφων που τα αφορούν.
Τα ΕΠΙΚΟΥΡΑ μέλη έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του σωματείου.
Τα ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών, εκτός από το δικαίωμα «να εκλέγουν» και «να εκλέγονται».
Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ - ΑΠΟΒΟΛΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από το σωματείο.
Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιηθεί προς το σωματείο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει από το τέλος αυτού.
Τα μέλη που αποχώρησαν δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου, αντίθετα έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν τις οφειλόμενες εισφορές τους για όσο χρόνο διατέλεσαν μέλη.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ μέλους επιτρέπεται σε περίπτωση καθυστέρησης εξοφλήσεως των οικονομικών του υποχρεώσεων προς το σωματείο επί ένα έτος, αφού προηγουμένως γίνει σχετική υπόμνηση.
Το μέλος που διαγράφηκε γι' αυτό το λόγο, μπορεί να επανεγγραφεί κατόπιν αιτήσεώς του που θα γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του μέχρι την ημέρα της επανεγγραφής.
Διαγραφή μέλους χωρεί μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. υποχρεούται πριν αποφασίσει να καλέσει το μέλος του οποίου προτείνεται η διαγραφή, με συστημένη επιστολή για να υπερασπισθεί τον εαυτό του με κάθε νόμιμο τρόπο.
Αν το μέλος δεν εμφανισθεί ή δεν υποβάλει γραπτή απολογία, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ερήμην του.

ΑΠΟΒΟΛΗ μέλους χωρεί μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στις αναφερόμενες παρακάτω και μόνο περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα κάποιο μέλος ενεργεί ενάντια στους σκοπούς και τα συμφέροντα του σωματείου.
2. Σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει επ' αυτού η Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται, πριν αποφασίσει, να καλέσει το μέλος του οποίου προτείνεται η αποβολή με συστημένη επιστολή για να υπερασπισθεί τον εαυτό του με κάθε νόμιμο τρόπο.
Αν το μέλος δεν εμφανιστεί ή δεν υποβάλλει γραπτή απολογία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ερήμην του.

ΠΟΙΝΕΣ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να επιβάλει με απόφασή του που λαμβάνεται κατά απόλυτη πλειοψηφία τις ακόλουθες ποινές σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτωμάτων τελουμένων δια υπαιτίας παραβιάσεως των όρων του καταστατικού:
α. Γραπτή επίπληξη.
β. Ανακοίνωση της επίπληξης στα λοιπά μέλη του σωματείου.
γ. Προσωρινή αποβολή από το σωματείο μέχρι δύο (2) χρόνια.
2. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικής ποινής το μέλος πρέπει να καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία, με συστημένη επιστολή.
Αν το μέλος δεν υποβάλλει γραπτή απολογία ή δεν εμφανισθεί για προφορική, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ερήμην του μέλους.
3. Επί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την πειθαρχική εξουσία ασκεί η Γενική Συνέλευση.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα διοίκησης του σωματείου είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Συγκρότηση – Ψήφοι
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και απαρτίζεται από όλα τα μέλη που έχουν γραφεί στο σωματείο και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους.
2. Κάθε μέλος δικαιούται μιας ψήφου. Κατά τις αρχαιρεσίες δικαιούνται ψήφου μόνο τα ταμειακώς τακτοποιημένα έως και την ημέρα εκείνη τακτικά και επίκουρα μέλη.
3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να πάρουν μέρος τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
4. Τα μέλη δεν δικαιούνται, αν κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο να παραστούν στη Συνέλευση, να ψηφίσουν με αντιπρόσωπο.

Αρμοδιότητες
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο και για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητά της ειδική διάταξη του Νόμου ή για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο.
2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
α) Η εκλογή και ανάκληση των οργάνων της διοίκησης, καθώς επίσης και η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών.
β) Η τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Η διάλυση του σωματείου.
δ) Η μεταβολή σκοπού του σωματείου.
ε) Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του σωματείου.
στ) Η εκλογή των μελών της εφορευτικής επιτροπής.
ζ) Η αποβολή μέλους από το σωματείο.

Σύγκληση
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση και πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ στην έδρα της και μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται με ατομικές γραπτές προσκλήσεις που αποστέλλονται στα μέλη του σωματείου 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Γ.Σ.
Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει:
α) τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση,
β) τόπο και χρόνο που θα λάβει χώρα αυτή,
γ) τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για σχηματισμό απαρτίας.
Απόφαση επί θέματος που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση, είναι άκυρη. Προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερησία διάταξη επιτρέπεται μόνον αν συμφωνήσουν όλα τα μέλη του σωματείου και δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους.
Επιστημονικές ανακοινώσεις, επιδείξεις ή διαλέξεις γράφονται στην ημερήσια διάταξη, μετά από αίτηση του μέλους προς τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. που εγκρίνεται από το Δ.Σ.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί ΕΚΤΑΚΤΩΣ τη Γενική Συνέλευση όταν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης εκτάκτως μετά από αίτηση, στην οποίαν καθορίζονται και τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, του 1/5 των μελών προς το Δ.Σ., το οποίο υποχρεούται στη σύγκληση.
Το Δ.Σ. αποφαίνεται για την αίτηση εντός δέκα ημερών από την κατάθεσή της και συγκαλεί τη Γ.Σ. εντός είκοσι ημερών από τη λήψη της αποφάσεως.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Δ.Σ., οι αιτούντες δικαιούνται να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο δύναται να τους εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Συνέλευση ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα προεδρίας της.

Απαρτία
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν στη συνεδρίαση είναι παρόντα τουλάχιστον το ήμισυ πλέον του ενός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά τη πρώτη Συνέλευση τότε αυτή συνέρχεται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδος χωρίς άλλη διατύπωση και βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη παραστούν.
Τα παραπάνω ποσοστά απαρτίας δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις:
α) τροποποίησης του Καταστατικού και διάλυσης του σωματείο όπου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών (άρθρο 99 ΑΚ).
β) μεταβολής του σκοπού του σωματείου και απονομής ή αφαίρεσης ιδιαίτερων δικαιωμάτων στις οποίες πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη (άρθρα 89, 100ΑΚ).

Συνεδρίαση - Συζήτηση - Ψηφοφορία
1. Πριν από τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.
Από τις θέσεις αυτές αποκλείονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος της συνελεύσεως ορίζει δύο μέλη ως ψηφοσυλλέκτες για όλες τις ψηφοφορίες.
Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που παίρνονται κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τους ψηφοσυλλέκτες.
Προκειμένου για αρχαιρεσίες τα πρακτικά υπογράφονται και από τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Η ψηφοφορία είναι φανερή και διεξάγεται με ονομαστική κλήση των μελών που παρίστανται στη Συνέλευση.
4. Κατ' εξαίρεση, υποβάλλονται σε μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια τα εξής θέματα:
α) η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής
β) θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικού χαρακτήρα
γ) η διάλυση του σωματείου
δ) η αποβολή μελών
ε) η ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
στ) για οποιοδήποτε θέμα ήθελε ζητήσει μυστική ψηφοφορία ο Πρόεδρος και αποφασίσει επ’ αυτού η Γενική Συνέλευση.
5. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο από τον Γραμματέα και υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο. Αντίγραφα Πρακτικών εκδίδει το Δ.Σ.

Απόφαση
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Εξαίρεση αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:
α) τροποποιήσεις του Καταστατικού ή διάλυσης του σωματείου όπου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων
β) μεταβολής του σκοπού του σωματείου και απονομής ή αφαίρεσης ιδιαίτερων δικαιωμάτων, στις οποίες απαιτείται συναίνεση όλων των μελών.

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκρότηση
1. Η Διοίκηση του Σωματείου ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.
Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.
Μαζί με τα 7 τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και πέντε (5) αναπληρωματικά σε περίπτωση που μέλη του Δ.Σ. παυθούν ή παραιτηθούν πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. ή δεν είναι σε θέση για οποιοδήποτε λόγο να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
Αν εξαντληθούν τα αναπληρωματικά μέλη τη θέση που κενώθηκε καταλαμβάνει μέλος του σωματείου μετά από απόφαση του Δ.Σ. η οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή από το μέλος χωρίς την ανάγκη διενέργειας συμπληρωματικών αρχαιρεσιών.
3. Το Δ.Σ. μέσα σε 10 μέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών, συγκροτείται σε σώμα με πρωτοβουλία του συμβούλου που πλειοψήφισε και επί ισοψηφίας του αρχαιοτέρου για να εκλέξουν με μεταξύ τους ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία.
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
4. Το Δ.Σ. συνέρχεται μια φορά κάθε μήνα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις μέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Το Δ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο όταν το ζητήσουν τα 2/5 από τα μέλη του με έγγραφη αίτηση που περιέχει και τους λόγους σύγκλησης και τα προς συζήτηση θέματα.
Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις αυτού.
Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκπίπτει της ιδιότητος του μέλους του Δ.Σ. μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη και σε ισοψηφία η ψήφος του Προέδρου υπολογίζεται διπλή.
Στις συνεδριάσεις μπορούν να παραβρεθούν όποια μέλη θέλουν, τα οποία μπορούν να πάρουν το λόγο για να αναπτύξουν θέματα τα οποία έχουν εισηγηθεί έγγραφα στο Δ.Σ.
Με απόφαση του Δ.Σ. μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα.
Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων, συζητήσεων και ψηφοφοριών του Δ.Σ. ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το ίδιο.

Αρμοδιότητες
Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το σωματείο και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, εκδίδει επιστημονικό περιοδικό, φροντίζει για την πρόσληψη τυχόν υπαλλήλων, το διορισμό Νομικού Συμβούλου και γενικά παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν το σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. εφαρμόζει το Καταστατικό και έχει την εποπτεία για την επιτυχή περαίωση των υποθέσεων του σωματείου και την απρόσκοπτη λειτουργία του.
Το Δ.Σ. είναι επίσης αρμόδιο να συντάξει εσωτερικό κανονισμό για την οργάνωση και λειτουργία του σωματείου ο οποίος θα υποβληθεί στη Γ.Σ. για έγκριση και θα ισχύει στο μέτρο που δεν αντιβαίνει σε διατάξεις της σωματειακής νομοθεσίας και στο παρόν Καταστατικό.

Καθήκοντα του Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το σωματείο στις σχέσεις του με τους τρίτους σε κάθε δικαστήριο και σε όλες τις διοικητικές αρχές, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμβάλλεται με τρίτους για λογαριασμό του, επάγει ή δίνει τυχόν όρκους που επιβάλλονται στο σωματείο, συγκαλεί μετά του Γενικού Γραμματέα και μετά από απόφαση του Δ.Σ. τη Γενική Συνέλευση, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του σωματείου και τα εντάλματα πληρωμής καθώς και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., επιβλέπει την πιστή τήρηση του Καταστατικού, την οργάνωση και καλή λειτουργία του Σωματείου και ασκεί έλεγχο σε όλα τα υπηρεσιακά όργανα και στον ταμία για τη διαχείρισή του.
Καθήκοντα Αντιπροέδρου
Ο Αντιπρόεδρος έχει τα ίδια ακριβώς καθήκοντα με τον Πρόεδρο και τα ασκεί μόνο όταν αυτός απουσιάζει εκτός της έδρας του σωματείου ή έχει κάποιο κώλυμα.

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., φροντίζει για την κανονική και απρόσκοπτη διεξαγωγή της αλληλογραφίας, την ταξινόμηση και διαφύλαξη των εγγράφων, των Πρακτικών, των εντύπων και της σφραγίδας σε κατάλληλο αρχείο και γενικά προΐσταται όλου του γραφικού μηχανισμού, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα Πρακτικά των συνεδριάσεων και όλα τα έγγραφα.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται προσωρινά στα καθήκοντά του από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Καθήκοντα του Ταμία
Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του γράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχειρίσεως και συντάσσει τον ισολογισμό, επιμελείται σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα την έγκαιρη σύνταξη του προϋπολογισμού κάθε ημερολογιακής χρήσης, ενημερώνει το Δ.Σ. κάθε μήνα για την πορεία των οικονομικών του σωματείου και συντάσσει τις καταστάσεις των ταμειακά τακτοποιημένων ή μη μελών, κρατά ένα χρηματικό ποσό έως 10.000 δρχ, και τα υπόλοιπα τα καταθέτει στην Τράπεζα ή στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Ταμίας αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από σύμβουλο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου
Η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. είναι συλλογική. Εξαιρούνται μόνο τα μέλη των οποίων τυχόν αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα Πρακτικά ή ήταν απόντα κατά τη λήψη της απόφασης.

Γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ι. Συγκρότηση
1. Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από τη Γ.Σ. μεταξύ των μελών του σωματείου.
Ο αριθμός των μελών της ορίζεται σε τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά.
Η διάρκεια της θητείας της Ελεγκτικής Επιτροπής ακολουθεί πάντα τη θητεία του Δ.Σ.
Η Ελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρο, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της, που είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών.
2. Η Ε.Ε. συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
Η Ε.Ε. μπορεί να συνέλθει έκτακτα αν κριθεί αναγκαίο ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα.
4. Σε περίπτωση που η Ελεγκτική Επιτροπή αδικαιολογήτως δεν ασκεί τα καθήκοντά της, όπως προβλέπεται από το καταστατικό του Σωματείου, άρθρο 23 παρ. 2, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει σχετικά.

ΙΙ. Αρμοδιότητες
1. Η Ε.Ε. ελέγχει την απογραφή και τον ετήσιο Ισολογισμό, συντάσσει δε για κάθε οικονομικό έτος έκθεση, μετά από έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε, την οποία θέτει υπόψη του Δ.Σ. και στη συνέχεια, την υποβάλλει στη Γ.Σ.
2. Η Ε.Ε. δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του σωματείου και να ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται το Φεβρουάριο κάθε τρίτου έτους.
Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι έλληνες πολίτες και είναι ταμειακά τακτοποιημένα.
2. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν γραπτές αιτήσεις προς το Δ.Σ. πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τις αιτήσεις και αναρτά τον πίνακα των υποψηφίων δύο (2) μέρες πριν από τις εκλογές στα γραφεία του σωματείου και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας στην αίθουσα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφίων η Γ.Σ. εξαντλεί όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και αναβάλλει το θέμα των εκλογών σε τακτή ημερομηνία προκειμένου να βρεθούν υποψήφιοι.
Αν και πάλι δεν υποβληθούν υποψηφιότητες αιτείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το Δικαστήριο.
3. Θεωρούνται επιτυχόντες όσοι συγκεντρώσουν τη σχετική πλειοψηφία.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία από τη Γ.Σ. και μεταξύ τους εκλέγουν τον Πρόεδρο.
Έχει τη φροντίδα και την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, εποπτεύει ώστε οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται, συντάσσει Πρακτικά για τη διεξαγωγή των εκλογών και το αποτέλεσμά τους που υπογράφονται όπως ορίζει το άρθρο 15 παράγραφος 2 του παρόντος.

Η εκλογή των οργάνων του σωματείου γίνεται με πολυσταυρία και ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων, ύστερα από μυστική ψηφοφορία.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Ι. Προϋπολογισμός
Για τα έσοδα και έξοδα του σωματείου συντάσσεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ. και υποβάλλεται στην έγκριση της Γ.Σ. προϋπολογισμός, αναφέρων λεπτομερώς κατ' είδος τα έσοδα και τα έξοδα.
Δαπάνη που δεν προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό ή υπέρβαση προϋπολογισθέντων δαπανών κάθε είδους δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Γ.Σ., η οποία στην περίπτωση αυτή συγκαλείται εκτάκτως.
ΙΙ. Διάθεση κεφαλαίων
Το κεφάλαιο δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διαφόρους αυτών που προβλέπονται στο Καταστατικό αυτό.
ΙΙΙ. Αποδοχή δωρεών, κληρονομιών κλπ.
α. Οι δωρεές και οι κληροδοσίες τρίτων στο Σωματείο γίνονται αποδεκτές μετά από απόφαση της Γ.Σ. παρεχομένης με σχετική πλειοψηφία.
β. Κληρονομιές, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις χίλιες δραχμές γίνονται δεκτές μόνο με το ευεργέτημα της απογραφής.
γ. Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου, για ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου και οι τυχόν πρόσοδοι που προέρχονται από αυτές διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή.
ΙV. Απόκτηση ακινήτων
Το Σωματείο μπορεί να αποκτά ή να διατηρεί ακίνητη περιουσία για εγκατάσταση γραφείων αυτού, αιθουσών συνεδριάσεων και ομιλιών, βιβλιοθηκών και γενικά για την εκπλήρωση των σκοπών αυτού.
Η από επαχθή αιτία κτήση ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. λαμβανομένης με σχετική πλειοψηφία, μετά από πρόταση του Δ.Σ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η σύγκληση της γενικής συνέλευσης, μετά από πρόταση, του. Δ.Σ. ή των 3/4 των τακτικών μελών, στην οποία πρέπει να παρίστανται το μισό τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Συνέλευση μελών.
2. Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
α. Το σωματείο από της διαλύσεως του τελεί υπό εκκαθάριση και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως μόνο για τις ανάγκες αυτής.
β. Σε περίπτωση διαλύσεώς του η περιουσία του περιέχεται στο εργαστήριο Ορθοδοντικής της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
γ. Η εκκαθάριση, εφ’ όσον υπό του αρμοδίου οργάνου δεν απεφασίσθη άλλως, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εν ελλείψει Δ.Σ. ο εκκαθαριστής, ένας ή περισσότεροι διορίζονται από το Δικαστήριο.
δ. Ο εκκαθαριστής επέχει θέση διοικούντος του σωματείου. Η εξουσία αυτού περιορίζεται στις ανάγκες της εκκαθάρισης.
ε. Ο εκκαθαριστής ευθύνεται σε αποζημίωση των δανειστών του νομικού προσώπου για κάθε εκ πταίσματος αυτού παράβαση των υποχρεώσεών του.
Περισσότεροι εκκαθαριστές ευθύνονται σε ολόκληρο.

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
Το Σωματείο τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
α. Μητρώο των μελών του Σωματείου με πλήρη στοιχεία του κάθε μέλους.
β. Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των μελών.
γ. Εισπράξεων και πληρωμών όπου καταχωρούνται τακτικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
δ. Περιουσιακών στοιχείων το οποίο απεικονίζει λεπτομερώς όλη την κινητή και την ακίνητη περιουσία του Σωματείου.
Όλα τα ανωτέρω βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ.
Τα βιβλία φυλάσσονται από το Δ.Σ. και παραδίδονται σε κάθε νέο Δ.Σ. με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής.
Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να λαμβάνει γνώση των βιβλίων του Σωματείου.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωματείο έχει κυκλοτερή σφραγίδα στης οποίας την περιφέρεια αναγράφεται η επωνυμία του «ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και φέρει στη μέση την κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρου.

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό ή από τη σωματειακή νομοθεσία, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από τη Γ.Σ.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από τριάντα τρία (33) άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Συνέλευση.
Η ισχύς του αρχίζει από τη Δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.

7-11-1999

 

Του προτείνοντος την τροποποίηση Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 Γ. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  Α. ΚΟΥΜΑΣ

 

Του εγκρίναντος την τροποποίηση Γενικής Συνέλευσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

 
 

Κορυφή